Trong hành trình Nam tiến của nhà sáng lập Ecopark sản phẩm đầu tiên tại Miền Nam là khu dự án sinh thái Ecovillage Saigon River